Een werknemer wordt niet zomaar zelfstandig(e)


Alhoewel een werkgever en een werknemer alleen maar voordelen “zien “ kan deze relatie niet zomaar worden omgezet naar een opdrachtgever/opdrachtnemer- relatie. De discussie omtrent schijnzelfstandigheid leidt tot extra aandacht voor dit soort “omzettingen “.
Iemand die voorheen in loondienst werkzaamheden voor u verrichtte en nu als ZZP’er hetzelfde werk verricht voldoet waarschijnlijk niet aan de kwalificaties voor een arbeidsrelatie opdrachtgever / opdrachtnemer.

Schijnzelfstandigheid en de nieuwe wet DBA 

Deze wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) had meer duidelijkheid moeten brengen over de situaties die leiden tot schijnzelfstandigheid. Maar daar de wet teveel onduidelijkheden bevatte is zij nooit gehandhaafd; een nieuwe wet , ter vervanging van de Wet DBA haalde het niet met uitzondering van de web-module waarmee arbeidsrelaties kunnen worden beoordeeld. Zonder daaraan rechtszekerheid te kunnen ontlenen , kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van het beantwoorden van vragen in die web-module hun arbeidsrelatie beoordelen. Let daarop indien u voornemens bent een werkgever/ werknemer-relatie om te zetten in een opdrachtgever/ opdrachtnemer -relatie. De Wet DBA blijft daarbij leidend .

Ontslag werknemer gevolgd door inhuur als zelfstandige

Deze omzetting levert nadelen op voor de werknemer. Deze heeft namelijk geen recht meer op de transitievergoeding , een ontslagvergoeding en doorbetaling loon bij ziekte, pensioen en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, evenmin kan hij / zij een beroep doen op het minimumloon. De werkgever daarentegen heeft het voordeel dat de opdrachtnemer hem veel minder kost dan “dezelfde werknemer”.
In dergelijke situaties kan de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat er geen einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst en dat er sprake is van voortzetting van het dienstverband , met het risico op behoorlijke boetes en naheffingen.

Risico van spijtoptant

Afgezien van het risico dat de arbeidsrelatie , bij controle anders wordt gekwalificeerd dan partijen hebben afgesproken bestaat er nog een risico , namelijk dat de ZZP’er op een later moment terugkomt op zijn keuze en stelt dat hij wel werknemer is ( geweest ).
Deze situatie leidt ook tot grote consequenties :
– Naheffingen van de belastingdienst , voor de opdrachtnemer/ werknemer het terugbetalen van de genoten faciliteiten als de starters – en zelfstandigenaftrek;
– Daar bovenop kunnen boetes worden opgelegd zowel bij de opdrachtnemer als de opdrachtgever ;
– De opdrachtgever wordt dan alsnog aansprakelijk voor de sociale verzekeringen , zoals WW , WAO, pensioen en vakantiedagen.
– Ten slotte eindigt de opdracht alsdan per direct .

De ZZp’er

Een ZZP’er is meer dan alleen een persoon met een KvK- inschrijving en BTW- nummer.
Om in ogen van de belastingdienst te worden aangemerkt als ZZP’er moet hij of zij voldoen aan de navolgende criteria :
– Meerdere opdrachtgevers Vooral wanneer er slechts 1 opdrachtgever is kwalificeert hij al snel niet als ondernemer, wanneer dan ook nog de werkzaamheden onveranderd zijn is er al snel sprake van “voortzetting dienstverband “.
– Uren en omzet. De belastingdienst hanteert als vuistregel veelal dat 30% van de uren en omzet bij andere opdrachtgevers moeten worden behaald.
– Gezagsrelatie. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de werktijden, vakantie; de opdrachtnemer deelt dat zelf in. Evenzo beslist de opdrachtnemer over vervanging.
– Materiaal. De opdrachtnemer bepaalt zelf welke materialen / apparatuur hij gebruikt en schaft deze in principe zelf aan.
– Andere werknemers bij opdrachtgever die dezelfde werkzaamheden verrichten.
In dat geval zal de opdrachtnemer snel als werknemer kwalificeren en niet als zelfstandige .
– Aard van het werk. Zijn de werkzaamheden als opdrachtnemer hetzelfde als die van de ex-werknemer dan zal deze snel gekwalificeerd worden als schijnzelfstandige . Een duidelijke en uitgebreide omschrijving van de nieuwe werkzaamheden moet daarin duidelijkheid scheppen .

Zoals blijkt uit het vorenstaande is de status van ZZP’er niet uitsluitend gebaseerd op het besluit daartoe !!
Tot slot , het is en blijft een risico om dit soort constructies toe te passen . Spelen dit soort zaken , neem contact op met Yellowstone, wij staan je graag bij met raad en daad, adviezen verzorgen wij overigens gratis.