Kamer: “Minister bestrijd schijnzelfstandigheid!! ”.

gemaand tot actie

Via het aannemen van een aantal moties heeft de Kamer minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief gemaand tot actie ter bestrijding van schijnzelfstandigheid en bescherming van de kwetsbare groep ZZP’ers. De Kamer is teleurgesteld in de voortgang in de dossiers “ZZP” en “vervanging DBA“, nog steeds geen nieuwe wetgeving zoals beloofd in het Regeerakkoord. In de moties definieert de Kamer wat het direct na het zomerreces en voor de verkiezingen van de minister verwacht.

(Minimum-) tarief
Voor het Kerstreces wenst de kamer te vernemen in welke sectoren tariefafspraken zijn gemaakt en wat deze inhouden. Tevens vraagt zij om een overzicht van belemmeringen en hoe deze kunnen worden weggenomen ; binnen de EU bestaat ook de voorkeur voor deze oplossing. Tariefafspraken zijn alleen toegestaan indien je geen echte zelfstandige bent. Tot de toezichthouder ACM met een licht aangepaste richtlijn kwam konden collectieve tariefafspraken steevast rekenen op een veto. Echter, als je geen echte zelfstandige bent ontvangt de opdrachtgever geen ontheffing loonheffing via de webmodule, hier dient dus nog wel iets te worden geregeld!

Schijnconstructies.
Het Kabinet heeft tevens besloten dat nog deze kabinetsperiode een einde gemaakt moet worden aan schijnconstructies! Kabinet en oppositie verschillen daarover van mening, de oppositie stelt dat het Kabinet schijnzelfstandigheid niet aanpakt, het kabinet stelt daarentegen dat zij al het mogelijke doet echter daarvoor nieuwe wetgeving en instrumentarium nodig heeft. Naar de mening van minister Koolhaas is de pilot met de web-module daartoe de logische vervolgstap. De motie (Groen Links) om het moratorium handhaving met ingang van 1 januari 2021 uit te faseren kreeg geen meerderheid. Temeer niet omdat er nog lang geen zekerheid bestaat dat de stap van pilot naar een werkende webmodule succesvol is; daarna kan er pas beter gehandhaafd worden. De Kamer vraagt het Kabinet wel stapsgewijs actiever te handhaven bij evident “kwaadwillenden” in sectoren waar aantoonbaar schijnzelfstandigheid bestaat. Zoals eerder gemeld volgt in dit langslepende dossier in september hoe de webmodule vorm gegeven wordt.