Privacy Statement Yellowstone International

Inleiding
Yellowstone International en de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna ‘Yellowstone’) gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Yellowstone zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garandeert een zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en overige privacy wet‐ en regelgeving. We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen.

Welke gegevens?
Over het algemeen kan de website van Yellowstone worden bezocht zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Yellowstone verwerkt wel de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt wanneer u een formulier op de website invult of wanneer u haar een bericht stuurt. De volgende persoonsgegevens kunt u dan verstrekken:

• Naam
• E-mail adres
• Naam derde waar wij contact mee op mogen nemen
• E-mail adres derde

Yellowstone verwerkt ten aanzien van zakelijke relaties onder andere de navolgende gegevens: namen, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en functie(s) van contactpersonen. Yellowstone beschikt ten behoeve van haar werknemers over een inlogsysteem op de website. Dit inlogsysteem is enkel bedoeld voor werknemers om inzage te verkrijgen in hun personeelsdossier (waaronder doch niet uitsluitend de loonspecificaties). Via dit systeem worden door de bezoekers geen gegevens verstrekt aan Yellowstone. De betreffende documenten die ter inzage via de website beschikbaar worden gesteld, zijn beveiligd en zijn niet toegankelijk voor derden. Voor de verwerking van persoonsgegevens van haar werknemers is door Yellowstone een separate privacy statement opgesteld en voor haar werknemers beschikbaar.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Yellowstone verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die zij op grond van een overeenkomst met u hebben, om u informatie te verstrekken over haar diensten waarvan zij denkt dat u daar interesse in kunt hebben, om te antwoorden op uw vragen, om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke erplichtingen en om inzage te verschaffen in belangrijke informatie. Ook slaat Yellowstone uw persoonsgegevens op zodat zij u toegang kan verschaffen tot bepaalde onderdelen en mogelijkheden van haar website, om u op de hoogte te stellen van haar activiteiten op en via de website en om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website op de beste en meest effectieve wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd. Yellowstone verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Yellowstone zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar in geval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Delen met anderen
Zonder uw expliciete toestemming zal Yellowstone uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Yellowstone kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Tot slot kan Yellowstone uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Yellowstone kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners en onderaannemers die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin Yellowstone hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Yellowstone heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Yellowstone, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yellowstone blijft in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Ook houdt Yellowstone de bezoekgegevens van haar website bij. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als onderdeel van Google Analytics. Deze dienst gebruiken wij om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Inzagerecht
U mag zich met redelijke tussenpozen tot Yellowstone wenden met het verzoek om opgave of er persoonsgegevens die betrekking hebben op u worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage sturen naar: info@yellowstone.nl of Yellowstone, t.a.v. de directie, Postbus 8729, 5605 LS
Eindhoven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Yellowstone zal u schriftelijk binnen vier weken berichten of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien uw persoonsgegevens door Yellowstone worden verwerkt, zal zij u een overzicht sturen van
de persoonsgegevens waarover zij beschikt, de doeleinden van de verwerking, van de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, alsmede van de ontvangers en informatie over de herkomst van de gegevens.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming
U mag Yellowstone verzoeken om verbetering of aanvulling, dan wel om verwijdering en vernietiging van op u betrekking hebbende gegevens die feitelijk onjuist zijn, die voor de in dit reglement opgenomen doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel die anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt een verzoek sturen naar: info@yellowstone.nl of Yellowstone, t.a.v. de directie, Postbus 8729, 5605 LS Eindhoven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Yellowstone zal u haar beslissing op uw verzoek schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken meedelen.

Beveiliging
Yellowstone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@yellowstone.nl of Yellowstone, t.a.v. de directie, postbus 8729, 5605 LS Eindhoven. Yellowstone heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

• beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
• zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
• de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Afsluiting
Yellowstone doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van persoonsgegevens door Yellowstone dan kunt u schriftelijk of per e‐mail contact met ons opnemen via info@yellowstone.nl of Yellowstone, t.a.v. de directie, Postbus 8729, 5605 LS Eindhoven. U kunt Yellowstone ook telefonisch bereiken op: +31(0) 40 238 02 16. Yellowstone kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Yellowstone. Deze versie is opgesteld in 2018.